Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do istniejącej infrastruktury, rozruch, ruch próbny oraz przekazanie do użytkowania nowej instalacji odsiarczania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla istniejących 2 kotłów węglowych WR-25 ( K3 i K4), która spełniać będzie poziomy emisji zanieczyszczeń do atmosfery opisane w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 r.

UWAGA -  Właściwy numer referencyjny postępowania NE.38.27.2018.ZS                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - 01.06.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zmiana treści SIWZ - 13.06.2018 r. 

 

 

Nazwa

Data dodania

Autor

1. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

1 czerwca 2018 r. 11:11

Remigiusz Krajewski

1.1 Zał. nr 1 do pisma. - zmodyf. Zał. nr 4 do IDW-cz.I.SIWZ- Wzór wykazu wykonanych prac

1 czerwca 2018 r. 11:12

Remigiusz Krajewski

1.2 Zał. nr 2 do pisma - Zał. nr 11 do PFU-cz.II SIWZ- Projekt budowlany przebudowy kanałów spalin

1 czerwca 2018 r. 11:13

Remigiusz Krajewski

1.3 Zał. nr 3 do pisma - Załącznik nr 1 do PFU - cz. II SIWZ - Plan zagospod.terenu - Zad. 1 - Etap 1 (A01) w wersji dwg

1 czerwca 2018 r. 11:16

Remigiusz Krajewski

1.4 Zał. nr 4 do pisma - Załącznik nr 9 do PFU - cz. II SIWZ - Plan zagospod.terenu - dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego ... (A02) w wersji dwg

1 czerwca 2018 r. 11:18

Remigiusz Krajewski

1.5 Zał. nr 5 do pisma - zmodyf. Zał. nr 6 do IDW -cz.I SIWZ - Warunki gwarancji

1 czerwca 2018 r. 11:18

Remigiusz Krajewski

1.6 Ogłoszenie o zamówieniu

4 maja 2018 r. 11:46

Remigiusz Krajewski

1.7 Sprostowanie ogłoszenia - 05.06.2018 r.

5 czerwca 2018 r. 11:52

Remigiusz Krajewski

1.8 Zmiana treści SIWZ

13 czerwca 2018 r. 12:39

Remigiusz Krajewski

1.9 Zał. nr 1 - zmodyf. Zał. nr 1 do IDW - cz. I SIWZ (wzór formularza oferty)

13 czerwca 2018 r. 12:40

Remigiusz Krajewski

1.X Zał. nr 2 - Zał. nr 7 do IDW - cz. I SIWZ (Oświadczenie ws. ochrony danych osobowych)

13 czerwca 2018 r. 12:41

Remigiusz Krajewski

Informacja z otwarcia odert

26 czerwca 2018 r. 09:31

Remigiusz Krajewski

SIWZ - cz. I - Instrukcja dla Wykonawców

4 maja 2018 r. 11:47

Remigiusz Krajewski

SIWZ - cz. II - Program funkcjonalno-użytkowy

4 maja 2018 r. 11:48

Remigiusz Krajewski

SIWZ - cz. III - projekt umowy

4 maja 2018 r. 11:51

Remigiusz Krajewski

Sprostowanie treści SIWZ

10 maja 2018 r. 07:46

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do projektu umowy - procedury odbiorowe

4 maja 2018 r. 11:52

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do PFU - Plan zagaspodarowania terenu - Zadanie 1 Etap I

4 maja 2018 r. 11:48

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 10 do PFU - Ideowy schemat instalacji oczyszczania spalin dla całego przedsięwziecia inwestycyjnego zaplanowanego przez Zamawiającego

4 maja 2018 r. 11:51

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do PFU - Ideowy schemat instalacji odsiarczania i odpylania spalin

4 maja 2018 r. 11:49

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 3 do PFU - Rozdzielnia 15kV stan istniejący. Ciepłownia Włocławek Wschód

4 maja 2018 r. 11:49

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do PFU - Ciepłownia MPEC Włocławek. Schemat ideowy zasilania (propozycja) rozdz. 0,4kV RIOS z RGNN

4 maja 2018 r. 11:49

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do PFU - Teren cieplowni MPEC Wloclawek - istniejąca sieć kanalizacji

4 maja 2018 r. 11:49

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do PFU - Teren cieplowni MPEC Wloclawek - istniejąca sieć wodociągiągowa

4 maja 2018 r. 11:50

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do PFU - Teren cieplowni MPEC Wloclawek - schemat sieci wodociągowych

4 maja 2018 r. 11:50

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do PFU - Teren cieplowni MPEC Wloclawek - schemat uzdatniania wody glebinowej

4 maja 2018 r. 11:50

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 9 do PFU - Plan zagaspodarownaie terenu dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowanego przez Zamawiającego

4 maja 2018 r. 11:51

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

4 lipca 2018 r. 14:16

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

4 maja 2018 r. 11:45

Licznik odsłon :

2227

Liczba zmian :

7

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

4 maja 2018 r. 11:45

Dodanie

Remigiusz Krajewski

4 maja 2018 r. 11:56

Edycja

Remigiusz Krajewski

1 czerwca 2018 r. 11:20

Edycja

Remigiusz Krajewski

5 czerwca 2018 r. 11:50

Edycja

Remigiusz Krajewski

5 czerwca 2018 r. 11:51

Edycja

Remigiusz Krajewski

5 czerwca 2018 r. 11:51

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 czerwca 2018 r. 12:49

Edycja

Remigiusz Krajewski